Exilis Ultra 360 双超射频紧身术

双超射频紧身, exilis ultra 360, exilis, skin tightening, body tightening, ageless medical

Exilis Ultra 360 双超射频紧身术是什么?

Exilis Ultra 360 是一项由英国顶尖医疗仪器生产商BTL研发,拥有有美国FDA及欧盟CE两大认证,非侵入性的单极射频和超声波紧肤疗程。它可用于不同的皮肤状况,如皱纹、皮肤松弛和脂肪过多。 这种无恢复期的治疗能提升和收紧面部。 它还可以用于您的身体,以改善因衰老、减肥或塑身后松弛下垂的皮肤。

对于女性健康,还有Exilis Ultra 360 Femme私密处紧肤疗程有助于解决女性常见的问题——阴道组织松弛。

Exilis Ultra 360 如何运作?

双超射频紧身, exilis ultra 360, exilis, skin tightening, body tightening, ageless medicalexilis body treatment, fat reduction, fat loss, weight loss, anti aging, ageless medical, ageless medi-aesthetics, tummy fat, dr lam bee lan

Exilis Ultra 360 治疗探头将安全的能量能输送到皮肤。 在治疗前,治疗师会将接地垫放置在患者的背部以确保射频的安全传输。

在治疗过程中,射频能量从探头尖端流向皮肤。其内置的可控加热系统可确保皮肤组织被温和加热至40-42℃。在这个温度下,胶原蛋白被刺激和再生的弹性蛋白来抚平细纹。每周治疗4次,新的胶原蛋白生长,从而改善皮肤质地,松弛和皱纹。

exilis body treatment, fat reduction, fat loss, weight loss, anti aging, ageless medical, ageless medi-aesthetics, tummy fat, dr lam bee lan

Exilis Ultra 360 可以治疗哪个部位?

治疗的区域包括上臂、前臂、胸部、腹部、侧翼、胸罩或腋窝脂肪、臀部、膝盖和大腿内外侧。

双超射频紧,exilis, exilis ultra 360, exilis skin tightening, ageless medical, ageless medi-aesthetics, RF, ultrasound, BTL, body tightening

Exilis Ultra 360 能和其他疗程配合使用吗?

Exilis 可与其他减脂治疗搭配使用- Redustim内脂纤TruSculpt iD 电波瘦身CoolSculpting 酷塑,以进一步塑造和塑造您的身体。

谁合适这个疗程?

Exilis Ultra 360治疗适合任想寻求无需手术和恢复期紧肤和塑身的人。

需要几次疗程?

根据治疗部位和皮肤状况,大多数患者每周接受一次治疗,为期 4 周。 特定治疗部位每次治疗大约需要长达 30 分钟。

治疗感觉如何?

Exilis Ultra 360 是无痛的。 该疗程通常被描述为类似于热石按摩。 疗程过程中,您的皮肤温度会升高,但仍保持舒适感。

是否有恢复期?

无需恢复期。皮肤可能会在几分钟内感觉轻微温暖和粉红色。 疗程后患者就可以正常活动和运动。 但是,建议患者在治疗前后多喝水。

需要多久能看见效果?

患者可以在第一次治疗后看到改善。但,最显著的效果会在四次治疗后。

Make an appointment / enquiry now.

I’ll like to enquire about 我想询问关于 Saya ingin menanyakan mengenai Tôi muốn hỏi về

Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar mengenai kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu?

Ready to make an appointment? 预约时间 Buat Janji/Pertanyaan Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


*As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
*由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
*Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengkonfirmasi janji temu Anda.
Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.