fbpx
January 3, 2022
btl, btl body, btl aesthetics,body toning, build muscles, burn fat, emsculpt neo, emsella, exilis femme, exilis ultra 360, fat reduction, fat loss, weight loss, ageless medical, ageless medi-aesthetics, dr lam bee lan, visceral fat, body contouring, body tightening, vaginal tightening, urinary incontinence, urine leakage, core muscles, core to floor, pelvic floor muscles

EMpower with Ageless Medical & BTL Aesthetics

Emsculpt Neo, Emsella and Exilis Ultra 360
October 13, 2021
Emsculpt neo, redustim, coolsculpting, trusculpt id, exilis ultra 360,fat reduction, fat loss, weight loss, ageless medical, ageless medi-aesthetics, dr lam bee lan, visceral fat, body contouring, body tightening

Ask Dr Lam Bee Lan – Body Treatments 101

Can one body treatment work on visceral and subcutaneous fat
August 26, 2021
Ageless Medical, body contouring, body tightening, CoolSculpting, Dr Lam Bee Lan, Exilis Ultra 360, fat cells, fat cells removal , Fat Freezing , fat loss , fat reduction, , Redustim, , Saggy skin, skin tightening,Trusculpt ID, visercal fats

A Guide to Fat Reduction & Body Tightening

The difference between fat reduction and body contouring
Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.