fbpx

     

追寻美不仅是消灭皱纹与细纹,或让皮肤变得饱满。Ageless Medial 对于美的定义在于先拥有自然光滑与清晰透彻的好皮肤。改善皮肤健康是你最佳防卫,也应该交由我们专业医生来负责。为了恢复皮肤状况,我们希望寻找一个完善与长久的解决方案。若你经历以下的症状,今天就来找我们的医生咨询吧。

由内到外的变得更好。

     

Acnes-and-Scars-Resized
Dehydratedanddullskin
Anti-ageing-&-Tightening
Pigmentations-&-Brightening

是时候拥有你的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.