fbpx

     

过多的太阳照射、老化、人体基因、人体荷尔蒙改变、药物、寻常暗疮或怀孕能造成皮肤色素沉着与皮肤变得暗沉。

当皮肤制造过多的黑色素,就会造成色素沉着。黑色素是个给皮肤颜色的色素,由皮肤的黑色素细胞制造。

当紫外线或其他因素刺激,黑色素细胞活动就会活跃,就会在细胞聚集的地方发生色素损伤。

最普遍的色素沉着就是雀斑、黄褐斑与老人斑。

许多非手术色素沉着增亮和消除手法可提供快速又明显的成绩。若你被素色损伤、老人斑、暗疮、肤色不匀称等问题缠身,或想要除掉胎记和纹身,今天就联系我们的医生咨询!

     

     

有哪些治疗方法?

     

Sylfirm X, dr lam bee lan, Ageless medical, melasma, pigmentation, open pores

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.