fbpx

     

对于许多人来说,通过严格的节食和锻炼,保持苗条和健美的体质似乎容易得多。

对于其他人而言,这是一项艰巨的尝试,以消除多余的脂肪,无论是怀孕后难瘦下来的小腹、不肯甩开的手臂与大腿赘肉,或身体侧身与背部的赘肉。

在 Ageless Medical,我们的医生使用创新的科技来达成有效又安全的效果,因此您不会流汗或流泪就能达到理想的身材。

我们的疗程从使用经过临床验证的方法减少脂肪,紧致皮肤的治疗以消除松弛和紧实的皮肤,去除妊娠纹,以及打造塑身腹肌、臀部、大腿与手臂的疗程。

我们的诊所了解怀孕后和更年期引起的常见状况,提供可帮助您改善私密健康的治疗方法。

咨询我们的医生以制定个性化的治疗计划,以达到理想的身体状态。

     

治疗方案

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.