fbpx

痤疮

     

痤疮可以在任何年龄发展,尤其是在青少年时期。它们也更有可能在激素水平升高期间发生,例如怀孕和月经。

皮脂腺过度活跃会导致皮肤上的毛囊(或“孔”)被多余的皮脂和死皮细胞堵塞;这触发细菌开始生长,导致皮肤刺激和发炎。出现红肿和充满脓的红肿,称为丘疹。进一步的细菌增殖最终将导致慢性痤疮的发展。

痤疮有哪些不同类型?

痤疮的严重程度各不相同:

 • 轻微痤疮 - 这是造成偶尔会出现的白头粉刺或黑头粉刺。你的皮肤里的细微毛囊被油和死皮阻塞。一个“白头粉刺”或“黑头粉刺”在皮肤表面形成。
 • 中度痤疮- 它们是红色的,发炎的丘疹(称为丘疹)和在皮肤表面周围有白色中心的红色丘疹(称为丘疹)
 • 囊肿性痤疮 - 疼痛,充满脓液的囊肿或肿块(称为结节),在毛囊周围的皮肤深处形成。

通常,粉刺会在某些情况下迅速l愈合。 但是粉刺和丘疹也会发展成结节和囊肿,如果治疗不当和早期,最终会导致痤疮疤痕形成。

最好的方法是尽快开始治疗痤疮,以防止进一步的严重痤疮和更多的疤痕。

     

     

痤疮疤痕

痤疮疤痕一般上是发炎性病变,例如丘疹、脓疱和囊肿导致。

当毛囊或毛孔被过剩的油、死皮和细菌撑大,就会形成发炎的污点。

毛孔肿大,造成毛囊墙破裂。若该破裂发生在皮肤表层,其病变通常较轻微也会很快康复。当毛囊墙有很深的爆裂,就会导致较严重的病变。受污染的组织就会溢出进入真皮层,破坏健康皮肤组织。

为了修复对真皮层造成的损伤,皮肤会组成新的胶原纤维。胶原蛋白是让皮肤有韧性与伸缩性的纤维蛋白。然而,修复后的“完成品”无法恢复到受伤前的完美无瑕。

疗程与组合疗程可消除暗疮与疤痕,而疗程需针对暗疮与疤痕的状况而定。

     

     

治疗方案

     

2
Dual yellow laser, dr lam bee lan, ageless medical
Intracel, dr lam Bee Lan, ageless medical
profhilo, bio-remodelling, Dr Lam bee lan, Ageless Medical
Rejuran, Dr Lam Bee Lan, Ageless Medical
smartxide co2
Sylfirm X, dr lam bee lan, Ageless medical, melasma, pigmentation, open pores

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.