fbpx

     

Regenera Activa 头发再生技术是一种再生药物,可以从头皮的背面提取健康的毛囊细胞,经过临床管理和治疗,使它们变得更具吸收性,并将其转变为“微移植物”,然后将其注射回头皮,以刺激头皮的生长。

这是 100% 天然且 100% 生物相容的程序,因为患者是自体微移植的供体和受体,这使受体可以从再生活动中受益。经临床研究,该技术从固体细胞中得到高浓度的细胞。通过经校正的机械过程加上经过滤,能获得高浓度的细胞与其他前体元素,而这能用于细胞再生。

该程序有益于经历进行性和部分秃发的男性和女性,称为雄激素性脱发,以及脱发和稀疏问题。

     

     

什么是雄激素性脱发?

雄激素性脱发是男性和女性常见的脱发模式。通常是针对男性型脱发 (MPHL),和女性型脱发(FPHL)。在男性中,脱发通常表现为发际线退缩,而女性则表现为头发稀疏。

     

     

谁适合 Regenera Activa 头发再生技术?

医生必须评估脱发是否与雄激素性秃发有关,若有关则必须看情况的严重性。Regenera Activa 基于仍然活跃,营养不良,功能低下的毛囊的恢复。

患者在治疗开始前拥有越多头发,就代表成绩会越理想。那些状况严重的患者不宜进行这项治疗。

     

     

治疗效果如何

30 分钟治疗过程促进头发重生,并增加头发厚度与密度和改善发质并减少脱发的速度,从而使男人和女人都可以抵抗脱发的迹象。

     

     

治疗感觉痛吗?

在 Ageless Medical,我们的目的是将所有疗程所带来的不适降到最低。Regenera Activa 能通过局部麻醉轻松做到。

     

     

是否有任何恢复期?

这项疗程不会影响整体美观,因为头发毛囊细胞是从耳朵后的头皮取出。你可以恢复一般日常活动,但应该在一星期内避免到海里和游泳池。

     

     

Regenera Activa 头发再生技术能和其他疗程一起并用吗?

结合 Regenera Activa 与低能量激光治疗,例如能刺激与激励毛囊细胞的 iGrow 家用设备、毛发生长补助剂 Growell 和 CG 210™,来达到更好的效果。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.