fbpx

     

我们时常专注在脸部护理。但最能真正显示年龄的身体部位,其实是颈项。

老化的颈项与胸前肩颈能透露一个人真实的年龄,尽管脸部保养得宜,若没有照顾好颈项也会露出马脚。

随着时间流逝,颈项的皮肤就会失去胶原蛋白、弹性蛋白和脂肪。一开始出现的颈项细纹会逐渐加深。颈项静脉可能会变得凸出,布满被太阳曝晒所致的皮赘或褐斑。皮肤变得松弛,看起来起皱并开始悬挂,即所谓的 “火鸡脖子”。

而 24 小时紧盯着智能手机也会加速细纹与皱纹的形成,因为不断倾斜头部会造成过多压力,也会让颈项细致的皮肤有皱纹。

所幸的是,有许多非手术疗程能让颈项恢复青春模样。

     

治疗方案

image1
image3
Rejuran-Healer
image4

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.