fbpx

     

自信是我们能给自己最宝贵的财富。这是 Ageless Medical 每天努力为客户实现的目标。

通过了解您的需求和疑虑,我们可以定义和个性化满足您需求的治疗方法。 可以肯定的是,不管是毛囊移植,再生长还是去除毛发,这都是肯定的一件事 – 我们竭诚为您打造自然的最佳状态。

     

治疗方案

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.