fbpx

     

眼睛是面部的焦点,通常是第一个吸引注意力的面部特征,也是第一个显示疲劳,疲倦和衰老迹象的人。

这是由于自然老化过程而发生的。 随着时间的流逝,我们眼睛周围的娇嫩皮肤失去弹性,开始出现鱼尾纹和细纹。

随着眼下肌肉的衰弱和下垂,深层的脂肪垫开始凸出,像眼袋一样浮出水面。 脂肪组织的损失和眼睛周围皮肤的变薄会导致从眼睛的内角到下眼睑的凹陷和/或使血管更明显,从而导致黑眼圈的出现。

在 Ageless Medical 有数种非侵入性至极微创性眼部治疗来消除对眼睛区域的担忧。我们的医生使用熟练的技巧来医治黑眼圈、眼袋或眼皮下垂,让眼睛能眼前一亮,变得清爽与年轻。

     

是时候拥有n的美丽了。

立即预约/咨询。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.