fbpx

     

双下巴

双下巴,也是颏下脂肪,就是在下巴底下出现的多余脂肪。

体重增加与双下巴的呈现似乎是形影不离的形象,但其实一个人无需过重才会有双下巴。

年龄老化也能导致皮肤失去弹性造成松弛的下巴。而一些人则是因为遗传因素造成双下巴。

可惜节约饮食与运动对减少双下巴并没有太大的帮助。医美护理对双下巴是最佳方法。

     

     

双下巴,也是颏下脂肪,就是在下巴底下出现的多余脂肪。

体重增加与双下巴的呈现似乎是形影不离的形象,但其实一个人无需过重才会有双下巴。

年龄老化也能导致皮肤失去弹性造成松弛的下巴。而一些人则是因为遗传因素造成双下巴。

可惜节约饮食与运动对减少双下巴并没有太大的帮助。医美护理对双下巴是最佳方法。

这些包括利用 HIFU 高强度聚焦超声波来收紧皮肤或使用非手术性 CoolSculpting 冷冻溶脂术来除去脂肪以塑造更有轮廓的下巴。

     

     

治疗方案

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.