fbpx

     

DISCOVERY PICO 探索皮秒

Discovery Pico 探索皮秒嫩肤疗程是一种非磨削激光,用来去除色素沉着、暗疮疤痕,让皮肤恢复元气与光亮与去除纹身。皮秒冰川嫩肤疗程与一般传统 Q-Switched 激光不同,因为它能在极短的时间内产生更高动力激光能量(皮秒对垒纳米秒)让色素沉着颗粒被分解成“灰烬”,把黑色素和色素沉着打散。
以皮秒脉冲运作,能减少发出的热能量并让皮肤更快与更轻易消灭这类色素沉着,因而减少所需的疗程次数。

     

     

Discovery PICO 探索皮秒能治疗什么?

radio frequency, micro needling, acne, acne scar, pigmentation, melasma, agnes acne, intracel, sylfirm X, dr lam bee lan, ageless medical, ageless medi aesthetics

色素沉着

痤疮痕迹


衰老迹象,例如细纹和皱纹

刺青纹身

     

     

需要几次疗程?

为了能有效的去除,必须经过一系列疗程。针对色素沉着病变的类型,这种疗程一般需要 3 至 6 次。黑色素沉着会在每次疗程间逐渐褪色。

     

     

预期效果?

几周内,你就会发现色素沉着病变的改变。当墨水开始褪去,清除的部位就会变得明显。

     

     

需要多久的恢复期?

你在激光后就可立即恢复日常生活。但是,建议在疗程后的一周内尽量避免长久或故意曝晒在强烈的阳光底下,以避免过度色素沉着。一部分患者可能会经历现有的色素沉着变成灰色/褐色/颜色加深后,才逐渐消失。这是正常的而患者无需担心,因为随着时间就会消失。

     

     

Discovery Pico Laser 的更多信息

     

是时候拥有您的美了

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.