fbpx

     

品牌故事

当我们能够感觉最佳,我们也能活得最好。 Ageless Medical 的创立就是要赋予顾客活出最佳潜能的自己的能力。站在医美领域的尖端,Ageless Medical 的医美让每一张脸浸染自然美术,也带给每一名顾客有所启发,活出最自在的自己。

“我就是”超越仅仅一种可能性。一种待为定义的可能性。选择做最好的自己。

请继续阅读我们的疗程与服务

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.