fbpx

     

什么是肉毒杆菌?

Botulinum Toxins  肉毒杆菌是一种处方药,可注射到肌肉中。 它通过阻断神经与肌肉之间的信号而导致特定肌肉的受控弱化。 肌肉不再收缩,而是“放松”,从而减少了皱纹的出现。

     

     

肉毒杆菌可以治疗什么?

Ageless Medical, Dr Lam Bee Lan, Botulinum Toxins, Botox, Wrinkles, fine lines

减少皱纹

肉毒杆菌被广泛用于改善中度至重度纹路的外观。通常会进行治疗,以减少眉间纹,额头皱纹和鱼尾纹。它也可以用来治疗鼻梁上的“兔子线”,嘴唇上方和下方的垂直线以及嘴下方和鼻唇沟的木偶线。

提眉术 / 额头提拉

随着年龄的增长,皮肤和软组织失去弹性,导致额头下垂并导致上眼睑下垂。肉毒杆菌注射可以使眉毛变宽和抬高,从而使皮肤恢复清新,愉悦和年轻的外观。

瘦下颚/ 方鄂

通过放松过度发达的颌骨肌肉,使下颌骨细细也有效,从而使脸部形状更椭圆或下颌线更柔软。

颈线和下垂

因为颈阔肌的活动,它也时常用来改进颈部曲线。注射肉毒杆菌能让肌肉松弛,软化垂直颈带。

全脸焕发青春

肉毒杆菌毒素可刺激胶原蛋白,从而在整个面部上起到提拉紧绷的作用。与填充剂一起使用,可帮助减少阴影并保持肤色光滑,使人看起来更年轻,更美丽。

腋下流汗 (多汗症)

肉毒杆菌已通过食品与药物监督管理局批准,可通过阻止激活汗腺的化学物质的分泌来治疗腋下过度出汗。

     

     

肉毒杆菌如何发挥作用?

肉毒杆菌最自然,最美丽的效果来自医生的精湛技术和对正确治疗剂量的经验。 我们的医生将根据您的面部解剖结构,关注的领域以及独特的愿望提供个性化的治疗,以提供自然的外观而不冻结外观。

     

     

Dermalift(D-Lift)技术如何运作?


近期,肉毒杆菌被注射到皮肤而不是肌肉中,以刺激胶原蛋白生长,使皮肤紧实并改善皮肤纹理,从而具有自然的皮肤提拉效果。

Dermalift 技术将数个小剂量的肉毒杆菌(微型针)注入真皮层,而传统的技术是将较大剂量的注射注入肌肉。

这样的护理只影响与皮肤连接的一小部分肌肉。这让较深层的肌肉能够自由活动,而传统的方法会让更大部分变得 “僵硬”。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.