fbpx

     

背部暗疮

     

     

背部暗疮是你在成年后所可能经历的事情。这可能是过于活跃的皮脂腺、荷尔蒙改变、饮食不均衡或没有立刻换掉运动服。

由于毛囊内有过多的油脂,导致发炎与过敏,暗疮可能会出现在您的背部,肩膀,胸部和臀部。

     

     

治疗背部痤疮有哪些方法?

我们建议的治疗方法包括

     

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.